Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη Βιο-chip με περαιτέρω εξειδίκευση στην χρήση για την διάγνωση και αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών με έμφαση στη νόσο του Πάρκινσον. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει υλοποίηση κατασκευής σε προσομοιωμένο περιβάλλον, αλλά και πειραματική υλοποίηση.

Tα Βιο-chips είναι εργαστήρια που μπορούν να εκτελέσουν εκατοντάδες ταυτόχρονες βιοχημικές αντιδράσεις, επιτρέποντας στους ερευνητές να έχουν γρήγορα μεγάλο αριθμό βιολογικών αναλυτών από διάγνωση ασθενειών μέχρι ανίχνευση επικίνδυνων για την υγεία παραγόντων. Η νόσος του Πάρκινσον αποτελεί τη δεύτερη σε σειρά συχνότητα νευροεκφυλιστική διαταραχή μετά τη νόσο Alzheimer. Η μέση ηλικία των ασθενών, που υπολογίζονται σε 7-10 εκατομμύρια παγκοσμίως, 1,5 εκατομμύριο στην Ευρώπη και 25 χιλιάδες στην Ελλάδα, είναι τα 55-60 έτη, ενώ η ασθένεια προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα. Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι το 2030-2040 η νόσος του Parkinson θα αποτελεί την δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο με το ετήσιο ευρωπαϊκό κόστος να ανέρχεται σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Διαπιστώνεται έλλειψη μεθόδων και εργαστηριακών εξετάσεων προσδιορισμού βιολογικών δεικτών έγκαιρης ανίχνευσης απειλής της νόσου.

Για το συγκεκριμένο λόγο κρίνεται απαραίτητη η ερευνητική στόχευση τόσο στην ανακάλυψη εκλεκτικών βιοδεικτών πρώιμης διάγνωσης και διάκρισης μεταξύ ατόμων υψηλού κινδύνου εκδήλωσης της νόσου όσο και εξειδικευμένων μεθοδολογιών ικανών να βοηθήσουν παράλληλα και στην κατεύθυνση της θεραπευτικής αξιολόγησης φαρμακολογικών ουσιών και σχημάτων.

Οι υπάρχουσες μέθοδοι λειτουργικής απεικόνισης όπως η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) και Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής Απλών Φωτονίων (SPECT)  δεν οδηγούν σε πρώιμη διάγνωση, λόγω του ότι τα κλινικά κινητικά συμπτώματα εμφανίζονται 5-10 χρόνια μετά την πραγματική έναρξη της νόσου, αφού πλέον παρουσιαστεί το ντοπαμινεργικό έλλειμμα και βεβαιώνοντας το νευροεκφυλιστικό παρκινσονισμό. Σε αυτή την κατάσταση, ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό των ντοπαμινεργικών νευρώνων της μέλαινας ουσίας έχει εκφυλισθεί μέχρι τη επίσημη διάγνωση της νόσου. Στη νόσο του Πάρκινσον εμπλέκονται τέσσερα κυκλώματα ηλεκτροφυσιολογίας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει βιολογικός δείκτης πρώιμης εκδήλωσης του Πάρκινσον, παρά μόνο μετά την εκδήλωση της κλινικής εικόνας και των συμπτωμάτων των πασχόντων. Στα υπάρχοντα βιομόρια που χρησιμοποιούνται ως βιολογικοί δείκτες της κλινικής εικόνας της νόσου συμπεριλαμβάνονται κυρίως οι πρωτεϊνες α-συνουκλεϊνη, ολική και φωσφορυλιωμένη ταυ, οι απολιποπρωτεΐνες Α και Ε, β2-μικροσφαιρίνη και αμυλοειδές Αβ42 ως συστατικό των αμυλοειδών πλακών. Δεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή ικανή να αναστείλει την πορεία της νόσου, καθώς δεν είναι δυνατόν να αναγεννηθούν οι οριστικά κατεστραμμένοι ντοπαμινεργικοί νευρώνες, παρά μόνο με χρήση σχημάτων τα οποία αντιμετωπίζοντας την εκδήλωση των συμπτωμάτων επιβραδύνουν την πορεία της νόσου (λεβοντόπα, αναστολείς υποδοχέων ντομαπίνης, αναστολείς μονοαμινοξειδάσης).

Είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση της νόσου μέσω της ανάπτυξης ικανών διαγνωστικών εργαλείων και μεθόδων, οι οποίες θα κατευθύνουν νέες στρατηγικές έγκαιρης έναρξης της θεραπείας προτού παρουσιασθεί ντοπαμινεργικό έλλειμμα, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους πάσχοντες. Αντικείμενο και σκοπό του έργου αποτελεί η ανάπτυξη κατάλληλου Βιο-chip βασιζόμενο σε αποτελεσματικότερες διαγνωστικές εφαρμογές, εμπλεκόμενους βιοδείκτες, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στην βιοϊατρική, προσομοίωση επεξεργασίας δεδομένων, πειραματική υλοποίηση, πιλοτική εφαρμογή και μελέτη σκοπιμότητας εμπορικής αξιοποίησης. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί μελέτη ανάπτυξης εφαρμογών bίο-chips, καταγραφή απαιτήσεων τεχνικών προδιαγραφών, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, κατασκευή bio-chip σε περιβάλλον προσομοίωσης, επιχειρηματικό σχέδιο και επενδυτικό πλάνο. (Βιβλιογραφία στη συνοπτική έκθεση).

Close Menu
Skip to content