Τα αναμενόμενα τελικά παραδοτέα είναι η ανάλυση μέσω εργαλείων Βιoπληροφορικής βιοϊατρικών δεδομένων σχετιζόμενων με νευροεκφυλιστικές ασθένειες εστιάζοντας στο Παρκινσον και η αξιολόγησή τους. Ακόμα, η ανάπτυξη κατάλληλου Βιο-chip με περαιτέρω εξειδίκευση στην χρήση για την διάγνωση και αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών με έμφαση στη νόσο του Πάρκινσον και η ανάπτυξη ενός διαγνωστικού συστήματος βασισμένου σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό ανωμαλιών όπως οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες με βάση την παρακολούθηση συνδυασμού χρονοσειρών σημάτων και κατάλληλων ερεθισμάτων.

Τελικό αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων που θα βασίζεται στη λήψη πληροφοριών απευθείας από υποκείμενο με την βοήθεια bio-chip, για κάθε ειδικό (π.χ. Ιατρικό Προσωπικό) με σκοπό εξατομικευμένων σχημάτων αντιμετώπισης της νόσου του Πάρκινσον με ευρύτατη εφαρμογή σε κάθε ασθενή ή άτομο με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου (personalized treatment).

Close Menu
Skip to content